وبینار نگاهی متفاوت به ترمیم های کامپوزیتی مستقیم توسط Dr. Marshall Hanson

Marshall Hanson webinar

 

An Invitation to Think Differently About Direct Composite Resin

In this webinar, Dr. Hanson discusses why the reasons doctors would shy away from anterior composite in the past are no longer as valid, and how new concepts and trends will make those doctors who can offer non-invasive esthetic composite bonding highly sought after.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *