باند آنفیلد رزین کامپلیت Complete Unfilled Resin

۲,۰۰۰,۰۰۰ تومان

  • به عنوان باند داخل پرسلن لمینیت ونیر
  • به عنوان انامل باند
  • به عنوان سیلنت سطح کامپوزیت
  • به عنوان باند در ترمیم کامپوزیت های قدیمی